VAR I PRAKSIS


Hvordan kan VAR Healthcare støtte deg i hverdagen?

VAR er ett system for bruk på tvers av sykepleiepraksis og utdanning og verktøyet har flerfoldige bruksområder.

Det er tre hovedområder hvor VAR Healthcare kan gi støtte:

  • Kunnskapsstoffet 
  • Prosesstøtte
  • Beslutningsstøtte

KUNNSKAPSSTØTTE

Kunnskapsoppsummeringer i VAR er grunnlaget for prosedyrene og prosedyregruppene. Innholdet er brukervennlig tilrettelagt og gir overblikk og støtte for å begrunne prosedyrenes innhold og trinn.

Oppdateringen av innholdet i VAR er en kontinuerlig prosess og prosedyreendringer basert på ny kunnskap loggføres og graderes. Siden VAR brukes på tvers av utdanning og praksis, samt på tvers av ulik type praksis, bidrar vi til å «standardiserte», styrke helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet. 

På denne måten bidrar VAR til kunnskapsbasert praksis.

PROSESSTØTTE

Hensikten med prosesstøtte er å understøtte og koordinere en arbeidsprosess, som sykepleiernes planleggings- og dokumentasjonsprosess, og bidra til kontinuitet og helhetlige pasientforløp. VAR er integrerbar i alle de store EPJ-systemene som brukes i Norge, både i kommunehelsetjenesten og sykehus. Prosedyrene i VAR Healthcare er en intervensjon (med handlinger satt I system) og disse har tilhørende: 

  • Sykepleiediagnoser 
  • Mål/pasientresultat 

Både prosedyren /Intervensjonen, sykepleiediagnosene og mål/forventet resultat er mappet til SNOMED CT (ICNP). 

Selve prosedyren beskriver også tilhørende observasjoner og informasjon (handlinger/intervensjon), samt råd om hvordan dokumentere når en bruker VAR. Slik synliggjøres viktige elementer og integrerte intervensjoner I en kompleks arbeidsprosess.  

VAR kan også integreres med virksomhetens kvalitetsstyringssystem (QMS), eksempelvis Compilo, EQS og EK og gi lederen støtte I kvalitetsstyring. 

Medarbeidere er bedre rustet til å møte kravene til både intern og ekstern kontroll og avvikshåndtering. Slik spares både tid og ressurser.

BESLUTNINGSTØTTE

VAR Healthcare kan defineres som et klinisk beslutningsstøttesystem,  en digitalt tjeneste som hjelper helsepersonell til å fatte riktige og gode beslutninger, og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset klinikeren.  Kjerneelementer i klinisk beslutningsstøtte er standardisert og strukturert data, samt en kunnskapsbase som kan kombineres med disse data. 

Hjelp til å finne aktuelle prosedyrer I en gitt situasjon: 
Brukeren kan gjennomføre søk med utgangspunkt i en problemstilling, risiko eller sykepleiediagnose og raskt få forslag til aktuelle prosedyrer i en slik situasjon. Dette hjelper brukeren til å huske og minnes på god praksis I en travel hverdag. 

Integrasjon med EPJ (Elektronisk pasientjournal): 
Ytterligere og automatisert beslutningsstøtte kan man få ved dype integrasjoner med EPJ systemer. Metadaata fra VAR kan sendes til EPJ systemet og bidrar slik til  å forenkle og kvalitetssikre planlegging og dokumentasjon.  I Norge har vi et samarbeid med VISMA og deres nye Flyt Helse (EPJ) om en slik løsning. Les mer om våre integrasjons- og samarbeidspartnere HER 

making

evidence

usable

MODUL - MINE FERDIGHETER

VAR bidrar til livslang læring. Modulen Mine ferdigheter er en digital læringsressurs som kan brukes for å sikre viktige elementer i kompetanseutvikling hos helsepersonell både under utdanning og når de arbeider i tjenesten. 

Hensikten med Mine ferdigheter er veiledning, trening og læring i utøvelse av prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff. Mine ferdigheter kan benyttes både underveis i en studiesituasjon og i praksis for videre kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert praksis.

I Modulen Mine ferdigheter er en operasjonalisert og digitalisert utgave av RINS-modellen koblet til alle prosedyrene. Det består av vurderingsskala for hver av elementene og som er enkel og intuitiv å benytte.

VAR I KLINISK PRAKSIS

STAVANGER SYKEHUS

Sykepleiepraksis blir mer kompleks. Kunnskap og ny forskning er i stadig utvikling og utfordringene er å innføre dette i daglig arbeid. Pasientens sikkerhet økes når sykepleierne får en enkel tilgang til slik kunnskap. Men hvordan når ny informasjon ut til en sykepleier i en hektisk hverdag

Til toppen