VAR I UTDANNING


VAR sikrer kunnskapsbasert utdanning av helsepersonell

I Norge er VAR Healthcare i bruk i alle utdanningsinstitusjoner for sykepleie og i stadig flere utdanningsinstitusjoner for vernepleie og helsefagarbeid. Slik bidrar VAR til at elever og studenter allerede fra start lærer seg å arbeide kunnskapsbasert. Dette styrker handlingsberedskapen i overgang fra utdanning til klinisk praksis.

VAR vil også egne seg godt som grunnlag I medisinerutdanningen, da en stor andel av prosedyrene tilhører legenes ansvarsområde.

FAGLIG TRYGGHET

VAR Healthcare et verktøy for livslang læring og kunnskapsbaserte beslutninger som bidrar til praksis av god kvalitet og gode pasientresultater.

VAR er et nyttig verktøy i: 

 • Forelesninger

 • Praktisk øving/simulering

 • Prosjekt- og caseoppgaver

 • Studiepraksis

 • Eksamensforberedelser

 • Pensum

Din kunnskapskilde i både utdanning og praksis!

DER DU ER, ER VAR- PÅ ALLE FLATER

Vi får stadig tilbakemelding fra studenter at de er svært fornøyd med å bruke VAR på alle flater som eksempelvis smartmobil, nettbrett og PC/Mac.

Læring pågår ikke bare i lesesal eller i læringslab men også hjemme. Studenter har tilgang til VAR uansett hvor de befinner seg og har tilgang til portalen hele døgnet - hele året.  Ved personlig tilgang kan de lagre sine favoritter for en rask og enkel tilgang.

VAR MED I PRAKSIS

Med VAR har studenter en trygghet til å kunne slå opp prosedyrer før de skal i gang med praktisk utøvelse. Prosedyrene er rikelig illustrert med bilder og animasjoner noe som forenkler læringen.

VAR brukes også mye i ferdighetslabratorie /øvingslabratorie  forkant av praksis.

BRO MELLOM TEORI OG PRAKSIS

VAR benyttes også i praksis. Samme kunnskaps- og besluttestøttesystem i utdanning og i klinisk praksis gir gjenkjennelse og trygghet både for studenter/elever, lærere/lektorer og praksisveiledere. (Bro mellom utdanning og praksis- tegning)

FORDELER MED VAR I UTDANNING

Både på universiteter, høyskoler og på videregående skoler, har lærere, elever og studenter stort utbytte av å bruke VAR.

Lærere kan bruke VAR for å:

 • forberede læring om praktiske ferdigheter
 • tilrettelegge ferdighetstrening

 • synliggjøre kompleksiteten av prosedyrer og bruken av forskjellige kunnskapsformer i utførelsen av prosedyrene (f.eks. observere og informere samtidig som prosedyren utføres)

 • vurdere elevens eller studentens ferdighetsutøvelse

 • evaluere effekt av læringen med kunnskaptstester

Elever og studenter får en god læringsstøtte i VAR:

 • Peer learning i simuleringslab
 • Enkel læring av prosedyrer med forklaring av forberedelser, trinn i prosedyren og etterarbeid 

 • Vurdering av egen læring med nyttige kunnskapstester

 • Kunnskapsgrunnlag for dybdeforståelse for hver prosedyre

 • Praktisk kalkulator for enkel utregning

 • Digital tilgang og grensesnitt på alle digital flater

BRUKERHISTORIE UTDANNING

VAR BYGGER GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE

På Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) gir VAR ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp. "Vi utdanner til kunnskapsbasert sykepleie og benytter derfor VAR systematisk. VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp

making

evidence

usable

MODUL - MINE FERDIGHETER

Mine ferdigheter er en digital læringsressurs som kan brukes for å sikre viktige elementer i kompetanseutvikling hos helsepersonell både under utdanning og når de arbeider i tjenesten. 

Hensikten med Mine ferdigheter er veiledning, trening og læring i utøvelse av prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff. Mine ferdigheter kan benyttes både underveis i en studiesituasjon og i praksis for videre kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert praksis.

I Modulen Mine ferdigheter er en operasjonalisert og digitalisert utgave av RINS-modellen koblet til alle prosedyrene. Det består av vurderingsskala for hver av elementene og som er enkel og intuitiv å benytte.

Til toppen