Psykisk helse og rus

VAR lanserer ny modul - styrker kompetansen til helsepersonell

De siste årene har psykiske helseutfordringer og problematisk rusbruk fått økende oppmerksomhet i helse og omsorgstjenesten og i samfunnet generelt.

For å fremme pasientsikkerheten og for å styrke kompetansen til helsepersonell lanserer VAR Healthcare en egen modul med prosedyrer for å ivareta personer med slike utfordringer.

Første del som lanseres i VAR portalen gir brukerne tilgang til strategier og kommunikasjonsteknikker i møte med personer med psykiske helseutfordringer.

Samhandling for pasientsikkerhet 

Modulen «Psykisk helse og rus» inneholder prosedyrer som gir helsepersonell kunnskapsstøtte i hvordan de kan møte pasienter basert på utstrakt bruk av eksempler.

De første prosedyrene i modulen tar for seg temaer som:

  • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • etablering av relasjoner
  • tilrettelegging av omgivelser
  • etablering av samarbeid ved prosedyrer
  • håndtering av angst, vrangforestillinger og aggresjon

Punktlister, oppsummeringstabeller og illustrasjoner gjør stoffet praktisk anvendbart og lett tilgjengelig. Relevante prosedyrer (intervensjoner, tiltak) er knyttet til aktuelle sykepleiediagnoser, intervensjoner og mål (ICNP/SNOMEDCT) for å gi støtte til planlegging og dokumentasjon.

Modulens innhold egner seg for alt helsepersonell i møte med mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer og fremmer derfor samhandling på tvers av helsetjenester og bidrar til økt pasientsikkerhet. 

I utdanning av helsepersonell kan studenter og elever tidlig få god veiledning ved å bruke prosedyrene i undervisning og i simulering.
Egne kunnskapstester støtter læringsprosessen. Innholdet med prosedyrer, kunnskapsstoff og kunnskapstester kan være del av en læringssti som kan forberede og veilede studenter gjennom ulike ferdigheter både på skolen og i praksis. 

I praksis kan modulen fungere i opplæring for nyansatte, som faglig oppdatering og veiledning av ansatte og i praktiske pasientsituasjoner der helsepersonell har behov for veiledning i møte med mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer.


Kortere forventet levealder og høyt sykefravær

Mennesker med psykiske lidelser har 5-15 år kortere forventet levealder enn den generelle befolkningen (FHI, Plana-Ripoll et al. 2019). Sykefravær for mennesker som er rammet av psykiske lidelser og rus er betydelig. Mange mennesker i denne gruppen havner også utenfor arbeidslivet (Folkehelserapporten).
I 2019 var psykiske lidelser den fjerde største årsak til samlet sykdomsbyrde i Norge (Global burden of disease -rapporten). 

Pasienter med psykiske lidelser og samtidig behov for somatiske helsetjenester kan en del ganger oppleve å bli kasteballer i et system som har utfordringer med å ivareta helheten i helsehjelpen de har behov for. Felles kunnskap og prosedyrer vil kunne bidra til å styrke helhetlige behandlingsforløp og kontinuitet på tvers i helsevesenet.
 

Helsepersonell med kompetanse om psykisk helse og rus er en verdifull ressurs 

Med modulen Psykisk helse og rus ønsker VAR Healthcare å styrke helsetjenesten ved å tilby praktisk kunnskapsstøtte, prosesstøtte og beslutningstøtte i møte med en viktig pasientgruppe.

Vi i VAR har brukt lang tid og mye ressurser på å finne en praktisk anvendbar måte å fremstille innhold som støtter helsepersonell i møte med mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer.  Brukerne våre har også i økende grad ønsket seg denne typen innhold fordi de ser at det er behov for økt kompetanse på området.
 

Fagekspertisen bak modulen 

VAR Healthcare har dedikert et eget fagteam til å jobbe med modulen. Teamet består av fagekspertene Kristin Skaug og Johan Fodstad Larsen. 

Kristin Skaug er psykiatrisk sykepleier med klinisk erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus/OUS. I tillegg har hun erfaring med personer med utviklingshemming i egen bolig i Oppegård kommune. Hun har master i psykososialt arbeid -selvmord, rus, vold og traumer med fordypning i rus og avhengighet fra UiO. Kristin har også praktisk-pedagogisk utdanning og videreutdanning i helsesykepleie fra OsloMet. Hun har tidligere jobbet som høgskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole hvor hun underviste innenfor psykisk helse og veiledet studenter i praksis i psykisk helsevern. 


Johan Fodstad Larsen er sykepleier med master i psykisk helsearbeid fra OsloMet. Ved siden av å være ansvarlig redaktør på den nye modulen, arbeider han på Akuttpsykiatrisk mottakspost på Ullevål, OUS.
Fra tidligere har Johan erfaring fra omsorgsbolig, rehabiliteringsavdeling, sikkerhetsavdeling, akutt team på legevakt og fra Norsk Luftambulanse i utlandet. Johan har også arbeidet som underviser på grunnutdanningen for sykepleiere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og OsloMet. 

Visjonen til Kristin og Johan er å utvikle praktisk anvendbare prosedyrer som kan bidra til kunnskapsbasert helsehjelp til mennesker med psykiske helseutfordringer. De ønsker å gi helsepersonell konkrete tips og råd, og er stolte av å kunne presentere innhold som er unikt fordi det er så praktisk anvendbart.

Innholdet har også vært gjennomgått for kvalitetssikring hos ekstern konsulent Eva Marie Iversen som er spesialrådgiver i FoU-avdelingen i klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF.

Hva inneholder modulen? 

De første prosedyrene som blir publisert støtter helsepersonell i kommunikasjon med mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse. Senere vil vi utvikle mer spesialiserte kommunikasjonsprosedyrer rettet mot helsepersonell med spesialistkompetanse. Innhold som er underveis eller under planlegging er blant annet:

  • Miljøterapi 
  • Kartlegging og sikring/tiltak ved selvmordsfare
  • Kartlegging av problematisk rusmiddelbruk: Alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler
  • Tilrettelegging for søvn for mennesker med psykisk helseutfordringer

Oppdatert informasjon om hva som er planlagt publiseres fortløpende i vår VAR portal. 


For mer informasjon om modulen ta kontakt med: 

Emma Barlindhaug, Salgs- og kundesjef Norge 
kontakt@varhealthcare.no 

 

 


Til toppen